STT Số-Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
STTTT-CNTT/628 hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động các cơ quan nhà nước năm 2020
02/07/2019
CV-STTTT/611 Cung cấp số liệu về mức độ sẵn sàng phát triển và ứng dụng CNTT-TT năm 2019 (ICT INDEX 2019)
28/06/2019
QĐ-UBND/1227 Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình
14/06/2019
BC-SNV/1364 Đánh giá kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh
06/06/2019
/QĐ-UBND/11 Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
21/05/2019
QĐ-UBND/648 Quyết định ban hành Quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình
29/03/2019
QĐ-BTTTT/367 Ban hành kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019-2025
26/03/2019
SNV-TCBC&TCPCP/630 Báo cáo số lượng, cơ cấu ngạch công chức/chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu nâng ngạch/thăng hạng năm 2019
18/03/2019
QĐ-BTTTT/287 Thành lập Hội đồng đánh giá sản phẩm phòng, chống phần mềm độc hại theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ
15/03/2019
KH-STTTT/19 tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2019
14/03/2019
HD-STTTT/02 Tài liệu hưỡng dẫn sử dụng ký số trên phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp
13/03/2019
QĐ-BTTTT/280 Thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định Hồ Sơ đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin
11/03/2019
TT-BTTTT/02/2019 Hướng dẫn về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
08/03/2019
KH-STTTT/15 Kế hoạch tập huấn triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019
08/03/2019
TT-BTTTT/01/2019 Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thong
05/03/2019
QĐ-BTTTT/239 Ban hành Chương trình truyền thông về Đề án xây dựng bộ chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp trên trên hệ thống thông tin cơ sở đến năm 2020
01/03/2019
TB-BTTTT/14 Kết luận của Bộ trưởng Nguyễn mạnh Hùng tại Hội nghị giao ban công tác quản lý nhà nước tháng 01 năm 2019
20/02/2019
QĐ-UBND/251 ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
30/01/2019
TT-BNV/01/2019 Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
24/01/2019
TT-BNV/02/2019 Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
24/01/2019