Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

02/06/2019 17:00
Ngày 21/5/2019, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

 1- Ngày 20/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 36 - QĐ/TU quy định mã định danh của các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình trên mạng máy tính. Quy định áp dụng mã định danh cho các cơ quan Đảng tỉnh Hòa Bình tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và mạng Internet. Nguyên tắc cấp mã định danh theo Thông tư số 10/2016/TT-BTTTT, ngày 01/4/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc mã địa danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành"; Quy định số 15-QĐ/TW, ngày 30/1/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về mã định danh của các cơ quan đảng trên mạng máy tính.

Về cấu trúc mã định danh: Mỗi cơ quan, đơn vị được cấp một mã định danh có cấu trúc: V1V2V3.Z1Z2.Y1Y2.AX1X2. Trong đó:

AX1X2 là mã định danh của Tỉnh ủy; Trung ương quy định mã định danh của Tỉnh ủy Hòa Bình là 000.00.00.A28.

Y1Y2 xác định đơn vị cấp 2, gồm: Các cơ quan Đảng tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc nhận giá trị 01 đến 99.

Z1Z2 xác định đơn vị cấp 3 gồm: Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, thành ủy; các đảng ủy xã, phường thị trấn nhận giá trị 01 đến 99.

V1V2V3 xác định đơn vị cấp 4 là các cơ quan, đơn vị trực thuộc các cơ quan, đơn vị cấp 3, nhận giá trị 001 đến 999.

2- Ngày 22/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 37 - QĐ/TU quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Quy định gồm 04 chương, 09 điều. Cụ thể:

Chương I: Quy định chung, gồm 03 điều: Phạm vi, đối tượng điều chỉnh; Chức năng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Trách nhiệm của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương II: Nhiệm vụ, quyền hạn, gồm 02 điều: Nhiệm vụ, quyền hạn của Tỉnh ủy và nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chương III:Mối quan hệ công tác, gồm 03 điều: Mối quan hệ công tácvới Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan trực thuộc Trung ương và Đảng ủy Quân khu 3; với các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy

Chương IV:Điều khoản thi hành, gồm 01 điều vềtổ chức thực hiện.

(có các Quy định kèm theo)

 

 

 

 


 

VPTU


Tài liệu đính kèm