Thông tin chỉ đạo, điều hành

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình

12/03/2019 17:00

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCQĐT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình.

   Theo đó, Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình làm việc theo nguyên tắc dân chủ, công khai các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và do Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận, quyết định; không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước của tỉnh. Đồng thời, đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ban Chỉ đạo trong hoạt động của Ban Chỉ đạo và trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền và trách nhiệm được phân công, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế.

Ban Chỉ đạo họp định kỳ một quý một lần và họp đột xuất theo quyết định của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban. Thành phần tham dự cuộc họp do Trưởng Ban, Phó Trưởng ban quyết định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệmCác Ủy viên Ban Chỉ đạo được quyền huy động đội ngũ cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị mình trong thực thi nhiệm vụ được Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo giao; phối hợp với Tổ công tác giúp việc trong thực hiện nhiệm vụ; báo cáo Trưởng ban về kết quả thực hiện.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh hàng năm cho cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo./.

                                                 

Ngọc Lan (Sở TT&TT)