Dự án, đầu tư

Danh mục các dự án CNTT dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2011-2015

30/06/2011 17:00

 Sở Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục các dự án CNTT dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2011-2015. Thông tin chi tiết tải về ở dưới đây.

Phòng KH-TC