Tin tổng hợp

Công tác thông tin và truyền thông, phát thanh và truyền hình 6 tháng đầu năm

22/07/2019 17:00
6 tháng đầu năm 2019, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành Thông tin và Truyền thông, công tác thông tin và truyền thông, phát thanh và truyền hình đã đạt được kết quả tích cực. Kịp thời tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cài đặt, sử dụng USB TOKEN và ký số văn bản, tài liệu

 Mạng lưới bưu chính được tiếp tục phát triển, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Công tác quản lý viễn thông, internet, tần số vô tuyến điện thực hiện theo quy định. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động đẩy mạnh công tác khắc phục những tồn tại trong việc thực hiện các quy định quản lý thuê bao di động theo Nghị định số 49/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ. Thực hiện cấp 08 giấy phép hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp cho 08 xã của huyện Lương Sơn; xác nhận danh sách thiết lập mới điểm truy cập internet công cộng theo Chương trình VTCI đến năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch triển khai đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất trên địa bàn tỉnh.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được triển khai ứng dụng mạnh mẽ, có hiệu quả, góp phần phục vụ cải cách hành chính trong các cấp, các ngành. Ban hành Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4, Bộ tiêu chí đánh giá mức độ Chính quyền điện tử của tỉnh và Kế hoạch thực hiện cung cấp dịch vụ công mức độ 4. Hoàn thành việc cập nhật danh mục các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh với tổng số dịch vụ công mức độ 3 là 355 và mức độ 4 là 100 thủ tục. Tiếp tục duy trì tốt việc sử dụng phần mềm Văn phòng điện tử và triển khai ứng dụng chữ ký số vào phần mềm quản lý văn bản để đảm bảo việc trao đổi văn bản trên môi trường mạng; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng để trao đổi văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước. Thực hiện kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước để triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin; triển khai xây dựng hệ thống mạng WAN và Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống mã độc lây lan và tăng cường bảo đẩm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Công tác báo chí, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại tiếp tục được duy trì và phát triển. Các cơ quan báo chí truyền thông, Cổng thông tin điện tử, Đài Phát thanh - Truyền hình bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương; công tác thông tin, tuyên truyền được tập trung vào các chủ đề trọng tâm, phản ánh đầy đủ, kịp thời hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trên toàn tỉnh. Cổng thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải được 1.100 tin, bài, ảnh các loại và 250 văn bản chỉ đạo, điều hành các cấp. Công tác xuất bản, in và phát hành tiếp tục được tăng cường.

6 tháng cuối năm, ngành Thông tin và Truyền thông thường xuyên theo dõi, rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động truyền thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là đối với hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ truyền thông - internet. Tăng cường quản lý, định hướng thông tin đảm bảo các thông tin đăng tải đúng quy định, thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ bí mật thông tin, đồng thời đáp ứng yêu cầu thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương./.                                                                                                

 


Lê Huệ (CTTĐT)