Tin tổng hợp

Thực hiện chính sách thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/07/2019 17:00
Trong những năm qua, kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh từng bước ổn định và phát triển; kết cấu hạ tầng được cải thiện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Tuy nhiên khoảng cách chệnh lệch về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn với các vùng miền khác trong tỉnh còn khá lớn. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, việc huy động các nguồn lực đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng thông tin, truyền thông chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Công tác tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước tới các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn chưa được nhiều.

Nhân dân xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc tham quan triển lãm về Hoàng Sa và Trường Sa góp phần nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo của nước ta

 Từ năm 2016 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, lồng ghép các chương trình, dự án, đẩy mạnh việc hỗ trợ sản xuất, biên tập, phát sóng, phát hành, truyền tải, lưu trữ, quảng bá, phục vụ người đọc các sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí, các chương trình phát thanh, chương trình truyền hình, xuất bản phẩm nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của đảng đến các tầng lớp nhân dân nhất là vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Cơ sở hạ tầng viễn thông từng bước được quan tâm, đầu tư, xây dựng mới ở các vùng, điểm khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; truyền dẫn băng rộng phủ sóng đến 100% trung tâm xã, số huyện có vùng lõm về thông tin giảm qua từng năm. Đa số các địa phương đã có mạng 3G, 4G…đơn vị cấp huyện, xã đã có trang thông tin điện tử. Việc trang thiết bị phương tiện tác nghiệp phục vụ công tác thông tin, cổ động tại địa phương từng bước được quan tâm đầu tư, do đó đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, xã hội của đồng bào vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Trong công tác tuyên truyền, các cơ quan báo chí, Cổng TTĐT, phòng VH-TT, Đài TH-TH các huyện, thành phố thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh tập trung tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số như: tuyên truyền Nghị định số 52/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2030; Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ về chăm sóc hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo cư trú ở vùng sâu, vùng sa khi sinh con theo đúng chính sách dân số. Tuyên truyền các cơ chế, chính sách và chương trình, dự án đã được các cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành về phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số với mục tiêu phát triển toàn diện nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số, từng bước thu hẹp khoảng cách với trình độ phát triển giữa cá vùng; xây dựng đội ngũ trí thức, doanh nhân, cán bộ người dân tộc thiểu số có chất lượng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuyên truyền chăm sóc sức khỏe nhân dân, hỗ trợ thông tin kịp thời để người dân vùng dân tộc thiểu số nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và kịp thời khống chế các dịch bệnh. Tuyên truyền, vận động người dân cho trẻ đi học đúng độ tuổi’ cách chăm sóc, giáo dục trẻ em phù hợp từng độ tuổi, đảm bảo trẻ em dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn có môi trường học tập lành mạnh…

Nhằm hỗ trợ phương tiện nghe, xem cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt nam hỗ trợ đầu thu kỹ thuật số cho các hộ nghèo; lồng ghép chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM và Giảm nghèo bền vững để tổ chức sản xuất các chương trình phát thanh trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở; hỗ trợ đầu tư các trang thiết bị phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ năm 2016 đến nay, Sở đã phối hợp với Cục Thông tin cơ sở -  Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, chuyên môn, nghiệp vụ cho gần 150 lượt cán bộ là lãnh đạo, phóng viên, cán bộ Đài TT-TH và Phòng VH-TT các huyện, thành phố; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 100 cán bộ làm công tác thông tin cơ sở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phối hợp với Đài TT-TH huyện Mai Châu biên soạn, xây dựng chương trình và phát sóng phát thanh tuyên truyền bằng tiếng dân tộc H’mông hướng dẫn sản xuất nông nghiệp, giữ gìn và bảo tồn văn hóa dân tộc, luật hôn nhân và gia đình cho đồng bào dân tộc H’mông tại hai xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, Sở đã trang bị được 02 bộ phương tiện (thiết bị âm thanh, ánh sách) cấp huyện (đạt 25% so với kế hoạch) và 10 bộ phương tiện cấp xã (đạt 11% kế hoạch). Việc trang bị phương tiện cấp huyện, xã đã tạo điều kiện để cấp huyện, cấp xã nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền cổ động tại cơ sở.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện chính sách thông tin, truyền thông cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giúp đời sống kinh tế - văn hóa – xã hội, tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; trình độ dân trí và năng lực quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, đặc biệt là chính quyền cấp xã vùng đặc biệt khó khăn từng bước được nâng lên./.                                                                                   

 


Thùy An (CTTĐT)