Tin hoạt động sở

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị trong tình hình mới

30/06/2019 17:00

Trong những năm qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã xác định công tác xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị mà một lĩnh vực hoạt động tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có nhiệm vụ tích lũy và truyền bá các giá trị tinh thần, góp phần nâng cao dân trí, phát triển văn hóa, xây dựng nền tảng tư tưởng, thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và khoa học; phát triển toàn diện nhân cách con người Việt Nam XHCN, góp phần đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, hình thành xã hội học tập. Hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị góp phần mở rộng giao lưu văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và đấu tranh, phản bác với các quan điểm sai trái, lệch lạc. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan triển lãm về sách với chủ đề Chiến thắng Điện Biên phủ tổ chức tại Cung văn hóa tỉnh

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ QLNN trên lĩnh vực xuất bản, Sở TT&TT đã làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện những quy định về hoạt động xuất bản, kinh doanh xuất bản phẩm. Quản lý tốt việc lưu chiểu xuất bản phẩm; công tác quản lý các hoạt động in, phát hành, thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, qua đó hạn chế những sai sót trong lĩnh vực xuất bản. Các cơ quan, đơn vị xuất bản ấn phẩm đều được kiểm duyệt nội dung, các ấn phẩm phù hợp với tôn chỉ, mục đích chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hoạt động xuất bản phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân. Bình quân hằng năm Sở TT&TT tiếp nhận và cấp phép cho 70 đến 80 xuất bản phẩm. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 2 tờ báo: Báo Hòa Bình, Báo Văn nghệ Hòa Bình và có 11 cơ quan xuất bản tin hàng quý, hàng tháng. Từ ngày 01/10/2015, số lượng Báo Hòa Bình phát hành được nâng từ 5 kỳ lên 6 kỳ/tuần và các số báo được in 4 màu 1 trang 1 và trang 8. Số lượng phát hành 7.100 tờ/kỳ. Duy trì cấp 800 tờ/kỳ cho 60 xã, 475 xóm, bản đặc biệt khó khăn. Từ 01/2012 cấp cho 189 điểm Bưu điện văn hóa xã số lượng là 378 tờ, mỗi điểm 2 tờ. Báo Hòa Bình đã phối hợp với ngành Bưu điện phát hành báo đến với bạn đọc trong ngày. Báo Văn nghệ Hòa Bình định kỳ xuất bản 2 kỳ/tháng, số lượng phát hành 1.500 tờ/kỳ…Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 28/8/2002 của Ban Bí thư về “tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”, Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 22/10/2002 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng và giáo dục truyền thống cách mạng, các cấp, các ngành đã xuất bản hàng trăm ấn phẩm lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống cách mạng. Đến nay, 100% các huyện, thành phố và đảng bộ thuộc tỉnh đã biên doạn và xuất bản lịch sử đảng bộ đến năm 2000; 50% các xã, phường, thị trấn, các ngành đã biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ và truyền thống của ngành. Hiện nay đã có 03 huyện (Lạc Sơn, Yên Thủy, Cao Phong) biên soạn tài liệu giảng dạy lịch sử đảng bộ địa phương dành cho các cơ sở giáo dục.

Nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau, Tỉnh ủy Hòa Bình đã biên tập, chỉnh lý, bổ sung và hoàn thiện cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình (1929-2010); BTV Tỉnh ủy đã xuất bản cuốn kỷ yếu hội thảo “85 năm thế giới công nhận nền Văn hóa Hòa Bình”; tài liệu học chữ Mường; BTG Tỉnh ủy đã xuất bản cuốn “Lịch sử tỉnh Hòa Bình 130 năm xây dựng và phát triển”…Đây là những tài liệu quý giá, quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nghiên cứu, hiểu rõ hơn về truyền thống, lịch sử vẻ vang của tỉnh Hòa Bình, đóng góp của thế hệ đi trước cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, để tăng cường quảng bá hình ảnh, giới thiệu, cung cấp thông tin về các di tích, địa chỉ danh thắng của tỉnh trên các phương tiện thông tin địa chúng, tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động thông tin đối ngoại, xuất bản cuốn sách “Địa chí Hòa Bình”, “Người Mường ở Hòa Bình”, “Hòa Bình – thế và lực mới trong thế kỷ 21” bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 80 cơ sở in. Sản lương sản phẩm in tăng bình quân 10% năm, năm 2018 đạt khoảng 85 triệu trang tin, chất lượng ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu của các tổ chức và cá nhân. Toàn tỉnh có 13 điểm phát hành sách tại các huyện, thành phố của 2 công ty: Công ty cổ phần Sách – Văn hóa tổng hợp; Công ty Cổ phần sách và thiết bị trường học Hòa Bình. Thư viện tỉnh duy trì việc luân chuyển sách báo phục vụ nhu cầu bạn đọc. Hằng năm tổ chức hàng trăm đợt trưng bày sách, báo, tạp chí với nhiều chủ đề khác nhau như: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Âm vang Điện Biên, Địa chí Hòa Bình…cập nhật, đưa các thông tin về KH-XH lên website của Thư viện tỉnh để giới thiệu và phục vụ nhu cầu bạn đọc.

Từ năm 2011 đến nay, các đơn vị trên địa bàn tỉnh trong danh mục được trang bị sách đã được tiếp nhận sách theo Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn phục vụ cho công tác, sản xuất, kinh doanh. Đối tượng khai thác, tìm hiểu sách được trang bị trong Đề án chủ yếu là cán bộ, đảng viên, công chức các xã, phường, thị trấn và một bộ phận là cán bộ hưu trí, thuộc các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể ở các tổ dân phố, thôn, xóm, bản của địa phương. Nội dung các cuốn sách rất thiết thực, cung cấp thông tin chính thống, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đập tan âm mưu, thủ đoạn diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.

Có thể nói, hoạt động xuất bản, phát hành sách lý luận, chính trị đã góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, đáp ứng nhu cầu đọc của Nhân dân đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh; nhiều chính sách và cơ chế phù hợp được ban hành để xuất bản hoạt động có hiệu quả trong cơ chế kinh tế thị trường định hướng XHCN./.

 

Thùy An (CTTĐT)