Tin tổng hợp

Tình hình ứng dụng Công nghệ thông tin phát triển chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Lạc Thủy

27/06/2019 17:00

6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện Lạc Thủy tiếp tục triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành góp phần phát triển Chính quyền điện tử và thực hiện cải cách hành chính của huyện.


Trong 6 tháng đầu năm, tại Bộ phận một cửa của UBND huyện đã tiếp nhận 2.896 thủ tục hành chính

 Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay phần mềm quản lý văn bản và điều hành của huyện đã liên thông từ cấp huyện đến cấp xã để  quản lý, điều hành, gửi, nhận văn bản điện tử. Có 15/15 xã, thị trấn sử dụng phần mềm văn phòng điện tử để tiếp nhận văn bản đến. Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn hệ thống có 9.600 văn bản đến (trong đó có 6.750 văn bản đến được tiếp nhận qua mạng), 2.038 văn bản đi (trong đó có 1.931 văn bản đi được trao đổi qua mạng) được cập nhật, xử lý và trao đổi trên môi trường mạng giữa các cơ quan nhà nước. UBND huyện: Số văn bản đến 3.993, trong đó có 1.665 văn bản đến tiếp nhận qua mạng, đạt 41,7%; số văn bản đi 1.927 văn bản, trong đó 1.927 văn bản đi được chuyển qua mạng, đạt 100%. Tại cấp xã: Số văn bản đến là 5.607 văn bản, trong đó số văn bản đến tiếp nhận qua mạng 5.085 văn bản, đạt 90,7%; số văn bản đi 111 văn bản, trong đó có 04 văn bản đi được chuyển qua mạng (chuyển nội bộ), đạt 3,6%. 100% các xã, thị trấn sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Một số đơn vị có số lượng văn bản đến cập nhật trên phần mềm lớn như: Thị trấn Chi Nê, An Lạc.

100% UBND huyện đã sử dụng chữ ký số chuyên dùng của tổ chức để trao đổi văn bản điện tử trên môi trường mạng. Tổng số văn bản đi được ký số 1.753 (trong đó tổng số văn bản đi 1927 văn bản), đạt 91%. Trang TTĐT huyện tiếp tục được duy trì, vận hành ổn đinh, thông suốt với 15 trang thông tin điện tử thành phần của UBND các xã, thị trấn; cung cấp 246 thủ tục hành chính cấp huyện, 105 thủ tục hành chính cấp xã; đăng được 69 tin, bài để phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Phần mềm một cửa điện tử tiếp tục phát huy được hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính của huyện. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong 6 tháng đầu năm 2019: tổng số thủ tục hành chính đã tiếp nhận 2.896 thủ tục, đã giải quyết 2.817 thủ tục, đang giải quyết 79 thủ tục. Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến góp phần quan trọng trong việc mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn toàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, có 01 Hội nghị truyền hình trực tuyến của Huyện ủy gồm có 4 cấp từ Trung ương - Cấp tỉnh - Cấp huyện - Cấp xã.

Thời gian qua, nhu cầu cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hệ thống thư điện tử trong trao đổi và xử lý thông tin ngày càng tăng, đồng thời kỹ năng ứng dụng và sử dụng hệ thống thư điện tử ngày một tốt. Góp phần đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Chính quyền điện tử./.

 

 

Thùy An (CTTĐT)

Danh sách bài viết cũ