Tin hoạt động sở

Tập trung nguồn lực thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

19/06/2019 17:00

Theo quy định của tỉnh, xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí sô 8 thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng 4 điều kiện: có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính; có cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành.


Cán bộ kỹ thuật Sở TT&TT kiểm tra hệ thống đài truyền thanh mới được lắp đặt của xã Tu Lý, Đà Bắc

 Tập trung nguồn lực thực hiện tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông trong xây dựng nông thôn mới

Theo quy định của tỉnh, xã đạt chuẩn NTM về tiêu chí sô 8 thông tin và truyền thông giai đoạn 2016-2020 là xã đáp ứng 4 điều kiện: có ít nhất 1 điểm phục vụ bưu chính; có cung cấp dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; có ứng dụng thông tin trong công tác quản lý điều hành.

Thực chất, tiêu chí thông tin truyền thông hướng đến mục tiêu cơ bản là đưa thông tin về cơ sở, góp phần “giảm nghèo” về thông tin. Các chỉ tiêu về điểm phục vụ bưu chính, điểm dịch vụ viễn thông, Internet và đặc biệt là hai chỉ tiêu mới về đài truyền thanh và loa đến thôn, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành đều nằm trong quá trình xây dựng  các thiết chế thông tin cơ sở phù hợp với giai đoạn hội nhập.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã hướng dẫn UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 theo Thông tư 05/2017/TT-BTTTT ngày 02/6/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Hướng dẫn, hỗ trợ các xã xây dựng NTM sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh và xây dựng Trang thông tin điện tử. Đồng thời, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật vận hành, khai thác và sử dụng hiệu quả đài, trạm truyền thanh và các trang thiết bị tác nghiệp cho đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở cấp xã tại các huyện, thành phố. Bên cạnh đó, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tiếp tục mở rộng mạng lưới viễn thông, internet tại các xã vùng sâu, vùng xa triển khai phát triển dịch vụ đảm bảo đúng kế hoạch thực hiện chương trình NTM của tỉnh. Chỉ đạo Bưu điện tỉnh tiếp tục đổi mới sản xuất, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh và quản lý chất lượng nghiệp vụ của các điểm BĐVHX đảm bảo chất lượng khâu phát, thời gian toàn trình và phục vụ các dịch vụ viễn thông truyền thống...theo đúng quy chuẩn, quy định. Giao các phòng chuyên môn, Trung tâm CNTT&TT hỗ trợ, hướng dẫn, tập trung sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh và xây dựng Trang thông tin điện tử cho xã.

Theo thống kê, giai đoạn 2016 - 2018, toàn tỉnh đã dành trên 10 tỷ đồng thực hiện tiêu chí số 8. Trong đó thiết lập mới 24 Đài truyền thanh không dây xã thực hiện nội dung tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở với tổng mức kinh phí là 7,91 tỷ đồng, trong đó: nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM là 7,61 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách tỉnh 300 triệu đồng. Đồng thời, mua sắm trang thiết bị âm thanh, ánh sáng phục vụ thông tin tuyên truyền cổ động cho cấp huyện, xã thực hiện dự án 4 - Truyền thông và giảm nghèo về thông tin, tổng kinh phí là 2,3 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Tới nay, có 191 xã đã có điểm phục vụ bưu chính; 185 xã có dịch vụ viễn thông, internet; 69 xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; 179 xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. Tính chung có 54 số xã đạt tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông.

Tuy nhiên hiện nay, còn khó khăn trong việc bố trí kinh phí để thực hiện 02 tiêu chí xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thông và xã có ứng dụng CNTT trong công tác quản lý điều hành; nên tới nay tỷ lệ các xã đạt 2 tiêu chí này còn thấp. Nhu cầu sử dụng internet của người dân chưa cao, hệ thống dịch vụ internet trên địa bàn chưa đảm bảo; các điểm bưu điện hoạt động thu không đủ chi, hạ tầng nhiều nơi đã xuống cấp, cũ, hỏng.

Theo Quyết định số 2735, ngày 27/10/2017 của UBND tỉnh, mục tiêu tới năm 2020 có 95% số xã đạt tiêu chí số 8. Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí NTM của ngành Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020. tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để các đơn vị, tổ chức kinh doanh dịch vụ bưu chính, viễn thông đầu tư phát triển hạ tầng, mở rộng mạng lưới hoạt động kinh doanh dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu về thông tin cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về xây dựng NTM; tăng tần xuất và thời lượng tuyên truyền trên tất cả các loại hình báo chí. Đồng thời đề ra các giải pháp đẩy mạnh lĩnh vực thông tin và truyền thông đáp ứng tiến độ thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng NTM của tỉnh./.


 

 


Lê Thùy- CTTĐT


Danh sách bài viết mới