Quy hoạch, kế hoạch

Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác đảm bảo An ninh trật tự năm 2018

(07/02/2018 17:00)

Ngày 06/02/2018, Sở Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch số 08/KH-STTTT về việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo An ninh trật tự năm 2018

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hòa Bình năm 2018

(28/01/2018 17:00)

Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-UBND về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2018.

Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Hòa Bình năm 2017

(27/11/2017 17:00)

Ngày 17/10/2016, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2017.