Thông tin chỉ đạo, điều hành

Thông tin lãnh đạo, chỉ đạo của Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình

(02/06/2019 17:00)

Ngày 21/5/2019, Văn phòng Tỉnh ủy có công văn cung cấp thông tin của Ban Thường vụ Tỉnh ủy như sau:

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình

(12/03/2019 17:00)

Ngày 17 tháng 01 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định số 13/QĐ-BCĐCQĐT về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử tỉnh Hòa Bình.

Về quản lý và sử dụng con dấu

(25/12/2016 17:00)

Ngày 01/07/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 99/2016/NĐ-CP, Về quản lý và sử dụng con dấu.

Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

(25/12/2016 17:00)

Ngày 10/10/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 141/2016/NĐ-CP Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

(25/12/2016 17:00)

Ngày 10/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 41/2016/QĐ-TTg, Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

Hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(25/12/2016 17:00)

Ngày 13/06/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 80/2016/TTLT-BTC-BTTTT, hướng dẫn thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

(25/12/2016 17:00)

Ngày 30/09/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BTTTT, Quy định chi tiết một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

(25/12/2016 17:00)

Ngày 01/06/2016 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 50/2016/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

(25/12/2016 17:00)

Ngày 14/05/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(25/12/2016 17:00)

Ngày 06/05/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

(25/12/2016 17:00)

Ngày 17/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg Về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia.

Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

(25/12/2016 17:00)

Ngày 06/12/2016 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg Ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

(25/12/2016 17:00)

Ngày 01/09/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2016/NĐ-CP, Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

(22/12/2016 17:00)

Ngày 06/04/2016, Quốc hội đã ban hành luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định về đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, căn cứ tính thuế, thời Điểm tính thuế, biểu thuế, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

(21/12/2016 17:00)

Ngày 01/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 40/2016/TT-BTC, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc Nhà nước (TABMIS)

Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

(21/12/2016 17:00)

Ngày 01/03/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 39/2016/TT-BTC, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung

(21/12/2016 17:00)

Ngày 23/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung .

Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

(21/12/2016 17:00)

Ngày 01/03/2016, Bộ Kế hoạch Đầu tư đã ban hành Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT, Hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông

(21/12/2016 17:00)

Ngày 01/02/2016 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2016/TT-BTTTT, Quy định về tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

(21/12/2016 17:00)

Ngày 13/1 Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư số 01/2016/TT-BNV, hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.